Tìm hiểu về MySQL Add/Delete Column

MySQL Add/Delete Column là một trong những tính năng cơ bản của hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính năng này, bao gồm cách thêm và xóa cột trong MySQL.

I. MySQL Add Column

Nó là gì?

MySQL Add Column là tính năng cho phép bạn thêm một cột mới vào bảng dữ liệu trong MySQL.

Nó dùng để làm gì?

Bạn có thể cần phải thêm một cột mới vào bảng dữ liệu để lưu trữ thêm thông tin hoặc thay đổi cấu trúc bảng.

Vì vậy, tính năng thêm cột rất hữu ích cho các nhà phát triển để mở rộng cấu trúc của bảng dữ liệu.

Nó hoạt động như thế nào?

Bạn cần sử dụng câu lệnh ALTER TABLE và chỉ định tên bảng và tên cột mới cần thêm.  Sau đó, bạn có thể chỉ định các thuộc tính của cột như kiểu dữ liệu, độ dài và giá trị mặc định (nếu có).

Ví dụ: để thêm một cột mới vào bảng “users” với tên cột “phone_number” kiểu dữ liệu là VARCHAR (10), bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

ALTER TABLE users ADD phone_number VARCHAR(10);

II. MySQL Delete Column

Nó là gì?

MySQL Delete Column là tính năng cho phép bạn xóa một cột khỏi bảng dữ liệu trong MySQL.

Nó dùng để làm gì?

Khi cần xóa cột, tính năng MySQL Delete Column sẽ giúp thực hiện điều này dễ dàng.

Nó hoạt động như thế nào?

Sử dụng câu lệnh ALTER TABLE và chỉ định tên bảng và tên cột cần xóa.

Ví dụ: để xóa cột “phone_number” khỏi bảng “users”, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

ALTER TABLE users DROP COLUMN phone_number;

Các lưu ý khi sử dụng

Khi thực hiện thao tác thêm hoặc xóa cột trong MySQL, bạn cần lưu ý một số điểm quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho cơ sở dữ liệu của mình. Dưới đây là một số lưu ý cần ghi nhớ khi thực hiện các thao tác này:

Thêm cột:

 • Chọn kiểu dữ liệu phù hợp cho cột mới. Kiểm tra xem kiểu dữ liệu này có hỗ trợ cho loại dữ liệu của bảng hay không.
 • Nếu cần, thêm ràng buộc và mặc định cho cột mới.
 • Thực hiện thử nghiệm cẩn thận trước khi thêm cột vào bảng chính thức.

Xóa cột:

 • Chắc chắn rằng bạn không cần sử dụng dữ liệu trong cột đó nữa trước khi xóa nó.
 • Kiểm tra xem có các ràng buộc hoặc truy vấn khác đang sử dụng cột đó không. Nếu có, hãy xóa chúng trước khi xóa cột.
 • Nếu cột đó có các dữ liệu quan trọng, hãy sao lưu chúng trước khi xóa cột.

Lưu ý chung:

 • Thực hiện các thao tác này trên bản sao của cơ sở dữ liệu của bạn để tránh mất dữ liệu không mong muốn.
 • Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu dữ liệu của mình để có thể phục hồi nếu cần.
 • Luôn luôn kiểm tra lại cú pháp trước khi thực hiện các câu lệnh SQL để tránh lỗi cú pháp và trục trặc không đáng có.

Related posts:

 1. Tổng quan về MySql và những lưu ý khi sử dụng
 2. Tìm hiểu về kiểu dữ liệu trong Mysql, các lưu ý khi sử dụng
 3. Cách sử dụng biến trong Mysql