Mysql

Cách sử dụng biến trong Mysql

Cách sử dụng biến trong Mysql

Trong MySQL, biến là một công cụ hữu ích giúp cho việc thực hiện các truy vấn và thao tác dữ liệu dễ dàng hơn. Bài viết này cung cấp một hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng biến trong MySQL thông qua các ví dụ minh họa cụ thể và cảnh báo lưu ý khi sử dụng.