Sử dụng lệnh Show Table trong PostgreSQL

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở và miễn phí được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web và doanh nghiệp. Trong PostgreSQL, lệnh “SHOW TABLES” được sử dụng để hiển thị danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về lệnh này.

Sử dụng lệnh Show Table trong PostgreSQL

Sử dụng lệnh Show Table trong PostgreSQL

I. Cú pháp lệnh

Cú pháp của lệnh “SHOW TABLES” trong PostgreSQL như sau:

SHOW TABLES;

II. Thực thi lệnh

Khi thực thi lệnh “SHOW TABLES” trong PostgreSQL, hệ thống sẽ trả về danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu hiện tại. Tuy nhiên, lệnh này không phải là một câu lệnh chuẩn SQL và không được hỗ trợ bởi tất cả các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu.

Thay vào đó, trong PostgreSQL, chúng ta sử dụng lệnh SQL chuẩn sau để hiển thị danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu:

SELECT table_name 
FROM information_schema.tables 
WHERE table_schema='public' AND table_type='BASE TABLE';

Trong đó:

  • information_schema.tables là bảng hệ thống chứa thông tin về tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu.
  • table_schema='public' là điều kiện để chỉ hiển thị các bảng trong schema “public” (mặc định trong PostgreSQL).
  • table_type='BASE TABLE' là điều kiện để chỉ hiển thị các bảng cơ sở dữ liệu (bỏ qua các view và các bảng hệ thống khác).

III. Kết luận

Trong PostgreSQL, lệnh “SHOW TABLES” không phải là câu lệnh SQL chuẩn và không được hỗ trợ bởi hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Thay vào đó, chúng ta sử dụng câu lệnh SQL chuẩn để hiển thị danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu.

Để hiển thị danh sách các bảng trong PostgreSQL, chúng ta sử dụng câu lệnh SQL sau:

SELECT table_name 
FROM information_schema.tables 
WHERE table_schema='public' AND table_type='BASE TABLE';

Chúng ta cần thay đổi schema nếu muốn hiển thị danh sách các bảng trong schema khác trong cơ sở dữ liệu.

Related posts:

  1. 2 Cách cài đặt PostgreSQL trên MacOS
  2. Hướng dẫn kết nối đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL
  3. Tìm hiểu về PostgreSQL Identity Column