Lesson List: Học Mysql

Tìm hiểu về cách sử dụng MySQL để tạo và quản lý cơ sở dữ liệu của bạn và áp dụng những kiến thức này vào công việc của bạn.

Cách sử dụng biến trong Mysql

Cách sử dụng biến trong Mysql

Trong MySQL, biến là một công cụ hữu ích giúp cho việc thực hiện các truy vấn và thao tác dữ liệu dễ dàng hơn. Bài viết này cung cấp một hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng biến trong MySQL thông qua các ví dụ minh họa cụ thể và cảnh báo lưu ý khi sử dụng.