Tìm hiểu về kiểu dữ liệu trong PostgreSQL

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến, được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. PostgreSQL hỗ trợ một loạt các kiểu dữ liệu để lưu trữ các giá trị khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu của PostgreSQL, khi nào nên sử dụng chúng, cách sử dụng chúng và các lưu ý khi sử dụng.

PostgreSQL Data Types là gì?

PostgreSQL Data Types là một tập hợp các kiểu dữ liệu được hỗ trợ bởi hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL. Các kiểu dữ liệu này đại diện cho các loại giá trị khác nhau như số, văn bản, ngày, thời gian, hình ảnh, âm thanh và video.

Các kiểu dữ liệu này được sử dụng để định nghĩa cấu trúc của bảng và cột trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

Khi nào nên sử dụng PostgreSQL Data Types?

Các kiểu dữ liệu của PostgreSQL nên được sử dụng để định nghĩa cấu trúc của bảng và cột trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Khi thiết kế cơ sở dữ liệu, bạn nên chọn kiểu dữ liệu phù hợp cho loại dữ liệu bạn đang lưu trữ.

Ví dụ, nếu bạn đang lưu trữ dữ liệu ngày tháng, bạn nên sử dụng kiểu dữ liệu DATE. Nếu bạn đang lưu trữ số điện thoại, bạn nên sử dụng kiểu dữ liệu VARCHAR hoặc TEXT.

Làm thế nào để sử dụng PostgreSQL Data Types?

Để sử dụng các kiểu dữ liệu của PostgreSQL, bạn cần định nghĩa các cột trong bảng với kiểu dữ liệu tương ứng. Dưới đây là một số ví dụ về cách định nghĩa các cột trong bảng với các kiểu dữ liệu khác nhau:

 • Định nghĩa cột “name” với kiểu dữ liệu VARCHAR: CREATE TABLE users (id INT, name VARCHAR(50));
 • Định nghĩa cột “age” với kiểu dữ liệu INTEGER: CREATE TABLE users (id INT, name VARCHAR(50), age INTEGER);
 • Định nghĩa cột “birthdate” với kiểu dữ liệu DATE: CREATE TABLE users (id INT, name VARCHAR(50), age INTEGER, birthdate DATE);

Các kiểu dữ liệu trong PostgreSql

PostgreSQL hỗ trợ một loạt các kiểu dữ liệu, bao gồm các kiểu dữ liệu số, kiểu dữ liệu ký tự và kiểu dữ liệu ngày tháng. Dưới đây là chi tiết về các kiểu dữ liệu trong PostgreSQL:

Kiểu dữ liệu số:

 • INTEGER: Lưu trữ giá trị số nguyên, có kích thước từ 2 byte đến 8 byte.
 • BIGINT: Lưu trữ giá trị số nguyên lớn, có kích thước 8 byte.
 • NUMERIC(precision, scale): Lưu trữ giá trị số chính xác, với precision là số lượng chữ số trước và sau dấu phẩy thập phân và scale là số lượng chữ số sau dấu phẩy thập phân.
 • REAL: Lưu trữ giá trị số thực, có kích thước 4 byte.
 • DOUBLE PRECISION: Lưu trữ giá trị số thực lớn, có kích thước 8 byte.

Kiểu dữ liệu ký tự:

 • CHARACTER(n): Lưu trữ chuỗi ký tự cố định với độ dài n ký tự.
 • VARCHAR(n): Lưu trữ chuỗi ký tự có độ dài tối đa là n ký tự.
 • TEXT: Lưu trữ chuỗi ký tự với độ dài không giới hạn.

Kiểu dữ liệu ngày tháng:

 • DATE: Lưu trữ giá trị ngày tháng.
 • TIME: Lưu trữ giá trị thời gian trong ngày.
 • TIMESTAMP: Lưu trữ giá trị ngày tháng và thời gian.

Kiểu dữ liệu khác:

 • BOOLEAN: Lưu trữ giá trị true hoặc false.
 • SERIAL: Lưu trữ giá trị số nguyên được tạo ra tự động cho các cột.

Ngoài các kiểu dữ liệu trên, PostgreSQL còn hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu khác như ARRAY, JSON, XML, HSTORE, UUID, BIT, MONEY, và ENUM. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các kiểu dữ liệu này trong tài liệu của PostgreSQL.

Các lưu ý khi sử dụng kiểu dữ liệu trong PostgreSQL

Khi sử dụng các kiểu dữ liệu của PostgreSQL, bạn cần lưu ý một số điều sau đây:

 • Kích thước của kiểu dữ liệu: Một số kiểu dữ liệu của PostgreSQL có kích thước giới hạn. Ví dụ, kiểu dữ liệu VARCHAR có kích thước giới hạn tối đa là 65535 byte. Nếu bạn lưu trữ các giá trị văn bản lớn hơn giới hạn này, bạn nên sử dụng kiểu dữ liệu TEXT.
 • Hiệu suất: Một số kiểu dữ liệu của PostgreSQL có hiệu suất tốt hơn cho các hoạt động cụ thể. Ví dụ, kiểu dữ liệu INTEGER thường nhanh hơn kiểu dữ liệu VARCHAR để thực hiện các phép tính toán.
 • Độ chính xác: Một số kiểu dữ liệu của PostgreSQL có độ chính xác cao hơn so với các kiểu dữ liệu khác. Ví dụ, kiểu dữ liệu NUMERIC được sử dụng để lưu trữ các giá trị số có độ chính xác cao, như tiền tệ.
 • Tương thích: PostgreSQL hỗ trợ các kiểu dữ liệu có thể tương thích với các hệ thống cơ sở dữ liệu khác, nhưng có một số kiểu dữ liệu không tương thích. Ví dụ, kiểu dữ liệu SERIAL được sử dụng để tạo ra các giá trị tự động cho các cột, nhưng không tương thích với MySQL hoặc Oracle.

PostgreSQL cung cấp một loạt các kiểu dữ liệu để lưu trữ các loại dữ liệu khác nhau. Việc chọn kiểu dữ liệu phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu suất của cơ sở dữ liệu của bạn.

Related posts:

 1. Tìm hiểu về PostgreSQL Identity Column
 2. Sử dụng lệnh Show Table trong PostgreSQL
 3. Cách sử dụng ALTER Table trong PostgreSQL