Hướng dẫn kết nối đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, cho phép lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ các ứng dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách kết nối đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL từ các ứng dụng khác nhau.

Hướng dẫn kết nối đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL

Hướng dẫn kết nối đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL

Các thông tin cần thiết

Trước khi kết nối đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL, chúng ta cần có các thông tin sau:

 • Tên máy chủ: là địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
 • Port: là số cổng để kết nối đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL, thường là 5432.
 • Tên cơ sở dữ liệu: là tên của cơ sở dữ liệu mà chúng ta muốn kết nối đến.
 • Tài khoản và mật khẩu: là tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập cơ sở dữ liệu.

Sử dụng psql để kết nối

psql là một công cụ dòng lệnh để kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Để kết nối đến cơ sở dữ liệu, chúng ta có thể sử dụng lệnh sau:

psql -h <tên máy chủ> -p <port> -d <tên cơ sở dữ liệu> -U <tên đăng nhập>

Khi thực hiện lệnh này, psql sẽ yêu cầu nhập mật khẩu để kết nối đến cơ sở dữ liệu.

Sử dụng JDBC để kết nối từ Java

Nếu chúng ta muốn kết nối đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL từ Java, chúng ta có thể sử dụng JDBC. Đầu tiên, chúng ta cần tải xuống driver JDBC của PostgreSQL từ trang web chính thức của PostgreSQL.

Sau khi tải xuống, chúng ta có thể sử dụng đoạn mã sau để kết nối đến cơ sở dữ liệu:

import java.sql.*;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    String url = "jdbc:postgresql://<tên máy chủ>:<port>/<tên cơ sở dữ liệu>";
    String username = "<tên đăng nhập>";
    String password = "<mật khẩu>";

    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, username, password)) {
      System.out.println("Kết nối đến cơ sở dữ liệu thành công.");
    } catch (SQLException e) {
      System.out.println("Lỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu: " + e.getMessage());
    }
  }
}

Sử dụng SQLAlchemy để kết nối từ Python

Sử dụng SQLAlchemy để kết nối đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL từ Python. SQLAlchemy là một thư viện ORM (Object-Relational Mapping) phổ biến cho Python.

Đầu tiên, chúng ta cần cài đặt SQLAlchemy bằng lệnh sau:

pip install SQLAlchemy

Sau khi cài đặt thành công, bạn cần tạo một kết nối PostgreSQL bằng cách sử dụng hàm sau:

from sqlalchemy import create_engine

engine = create_engine('postgresql://username:password@hostname:port/database_name')

Trong đó:

 • username: Tên người dùng của cơ sở dữ liệu
 • password: Mật khẩu của người dùng
 • hostname: Tên máy chủ cơ sở dữ liệu
 • port: Cổng của cơ sở dữ liệu
 • database_name: Tên cơ sở dữ liệu

Kết nối từ PHP

Bn có th s dng thư vin PDO (PHP Data Objects) đ kết ni và thao tác vi CSDL PostgreSQL t PHP.

Ví d sau minh ha cách kết ni vi CSDL PostgreSQL t PHP s dng PDO.

<?php 
// Cấu hình kết nối CSDL
$host = 'localhost';
$dbname = 'postgres';
$user = 'postgres';
$pass = 'password';
 
// Tạo kết nối CSDL
$dbh = new PDO("pgsql:host=$host;dbname=$dbname", $user, $pass);
 
// Thiết lập lỗi
$dbh->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
 
// Lấy dữ liệu
$sql = "SELECT * FROM users";
$sth = $dbh->query($sql);
$users = $sth->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);
 
// Đóng kết nối
$dbh = null;
 
print_r($users);
?>

Trên đây là một số phương pháp kết nối đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Hi vọng có ích đối với các bạn. Hãy Like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé!

Related posts:

 1. Chi tiết về lệnh Create Database của PostgreSQL
 2. 2 Cách cài đặt PostgreSQL trên MacOS
 3. Cách sử dụng ALTER Table trong PostgreSQL