Hướng dẫn cài đặt LEMP với PHP 8 trên Centos

LEMP là một stack web được sử dụng rộng rãi cho việc phát triển ứng dụng web. Nó bao gồm bốn thành phần chính: Linux, Nginx, MySQL/MariaDB và PHP. Trong bài viết này, chúng ta sẽ hướng dẫn cách cài đặt LEMP với PHP 8 trên CentOS.

Lưu ý trước khi bắt đầu:

 • Bạn cần có quyền root hoặc quyền sudo để cài đặt các gói phần mềm.
 • Trước khi cài đặt, hãy cập nhật hệ thống CentOS của bạn bằng lệnh sau:
  sudo yum update​

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt LEMP stack.

Bước 1: Cài đặt Nginx

Nginx là một web server phổ biến được sử dụng để phục vụ các trang web tĩnh và động. Để cài đặt Nginx, chạy các lệnh sau:

#Cài đặt Nginx
sudo yum install nginx 

#Khởi động Nginx
sudo systemctl start nginx

#Bật khởi động cùng hệ điều hành
sudo systemctl enable nginx

Kiểm tra Nginx đã được cài đặt thành công bằng cách truy cập địa chỉ IP của máy chủ của bạn trong trình duyệt web. Nếu bạn thấy trang chào mừng của Nginx, thì bạn đã thành công.

Trong trường hợp server của bạn không mở cổng 80 và 443 hãy làm theo bước sau mở các cổng 80 và 443 là rất quan trọng để Nginx có thể phục vụ các yêu cầu HTTP và HTTPS từ các trình duyệt web.

Để mở các cổng này, bạn có thể sử dụng lệnh sau để mở cổng 80:

sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent

Và lệnh sau để mở cổng 443:

sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=443/tcp --permanent

Sau đó, bạn cần khởi động lại FirewallD để áp dụng các thay đổi:

sudo firewall-cmd --reload

Lưu ý rằng bạn cũng có thể sử dụng lệnh ufw để quản lý tường lửa trên CentOS thay vì firewall-cmd, tuy nhiên cú pháp và các tùy chọn có thể khác nhau đôi chút.

Bước 2: Cài đặt MariaDB

MariaDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở và tương thích hoàn toàn với MySQL. Để cài đặt MariaDB, chạy các lệnh sau:

sudo yum install mariadb-server mariadb
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb

Chạy script bảo mật của MariaDB để thiết lập mật khẩu cho tài khoản root và xóa các quyền truy cập không an toàn:

sudo mysql_secure_installation

Bước 3: Cài đặt PHP 8

PHP 8 là phiên bản mới nhất của ngôn ngữ lập trình PHP. Để cài đặt PHP 8 trên CentOS, thực hiện các lệnh sau:

sudo yum install epel-release 
sudo yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm 
sudo yum install yum-utils 
sudo yum-config-manager --enable remi-php80 
sudo yum install php php-common php-opcache php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysqlnd

Sau khi cài đặt PHP, hãy kiểm tra phiên bản PHP đang chạy bằng lệnh sau:

php -v

Bước 4: Cấu hình Nginx để sử dụng PHP

Để cấu hình Nginx để sử dụng PHP, hãy tạo một file cấu hình mới cho Nginx bằng lệnh sau:

sudo nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

Sau đó, thêm các dòng sau vào file cấu hình:

server {
  listen 80;
  listen [::]:80;
  server_name example.com codezi.pro;
  root /var/www/html;
  index index.php;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
  }

  location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/www.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }
}

Chú ý thay thế example.com bằng tên miền hoặc địa chỉ IP của máy chủ của bạn. Lưu file cấu hình và khởi động lại Nginx để áp dụng các thay đổi:

sudo systemctl restart nginx

Bước 5: Kiểm tra PHP

Để kiểm tra xem PHP có hoạt động đúng không, hãy tạo một file info.php trong thư mục root của Nginx:

sudo nano /var/www/html/info.php

Thêm đoạn mã sau vào file:

<?php
phpinfo();

Lưu file và truy cập địa chỉ IP của máy chủ của bạn kèm theo /info.php trong trình duyệt web. Nếu bạn thấy thông tin về phiên bản PHP và các module đã cài đặt, thì PHP đã được cài đặt và hoạt động đúng.

Lưu ý khi cài đặt

 • Chắc chắn cập nhật hệ thống trước khi bắt đầu cài đặt.
 • Luôn sử dụng các gói phần mềm chính thức từ kho lưu trữ của CentOS.
 • Luôn tạo bản sao lưu trước khi thay đổi bất kỳ tệp cấu hình nào.
 • Chắc chắn áp dụng các biện pháp bảo mật cho hệ thống của bạn, bao gồm cả cấu hình tường lửa và phần mềm chống virus/malware.

Trên đây là hướng dẫn cài đặt LEMP với PHP 8 trên CentOS. Việc này sẽ giúp bạn cài đặt một môi trường phát triển ứng dụng web đáng tin cậy và hiệu quả.

Xem thêm:

 

Related posts:

 1. Hướng dẫn cài đặt LAMP với PHP 7 trên CentOS 7
 2. Các tính năng mới của Ubuntu 19.04 Disco Dingo với Linux Kernel 5.0
 3. Hướng dẫn sử dụng zip và unzip trên Centos