Hướng dẫn cài đặt LEMP trên MacOs Ventura

LEMP là một bộ công cụ để triển khai các ứng dụng web trên máy chủ. Nó bao gồm các thành phần chính như Linux, Nginx, MySQL và PHP. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt LEMP trên MacOS Ventura.

Bước 1: Cài đặt Homebrew

Homebrew là một trình quản lý gói cho MacOS. Nó cho phép bạn cài đặt các ứng dụng và thư viện cần thiết một cách dễ dàng. Để cài đặt Homebrew, hãy mở Terminal và chạy lệnh sau:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể kiểm tra phiên bản Homebrew bằng cách chạy lệnh:

brew --version

Bước 2: Cài đặt Nginx

Nginx là một máy chủ web được sử dụng rộng rãi vì tính năng hiệu suất cao và khả năng mở rộng tốt. Để cài đặt Nginx, hãy chạy lệnh sau trong Terminal:

brew install nginx

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể kiểm tra phiên bản Nginx bằng cách chạy lệnh:

nginx -v

Bước 3: Cài đặt MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến. Để cài đặt MySQL, hãy chạy lệnh sau trong Terminal:

brew install mysql

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể kiểm tra phiên bản MySQL bằng cách chạy lệnh:

mysql --version

Bước 4: Cài đặt PHP

PHP là một ngôn ngữ lập trình phía máy chủ phổ biến được sử dụng để phát triển các ứng dụng web động. Để cài đặt PHP, hãy chạy lệnh sau trong Terminal:

brew install php

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể kiểm tra phiên bản PHP bằng cách chạy lệnh:

php --version

Bước 5: Cấu hình Nginx để sử dụng với PHP

Để cấu hình Nginx để sử dụng với PHP, hãy mở file cấu hình Nginx bằng lệnh sau:

sudo nano /usr/local/etc/nginx/nginx.conf

Sau đó, tìm đến đoạn cấu hình sau:

location / { 
 root html; 
 index index.html index.htm; 
}

Và thay đổi thành

location / {
  root  html;
  index index.php index.html index.htm;
}

location ~ \.php$ {
  root      html;
  fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  include    fastcgi_params;
}

Sau khi đã thay đổi cấu hình, hãy lưu lại và khởi động lại Nginx bằng lệnh sau:

sudo nginx -s reload

Bước 6: Kiểm tra cài đặt

Để kiểm tra cài đặt, hãy tạo một file index.php trong thư mục root của Nginx. Ví dụ:

sudo nano /usr/local/var/www/index.php

Và thêm nội dung sau vào file index.php:

<?php 
 phpinfo(); 
?>

Sau đó, hãy truy cập địa chỉ http://localhost trên trình duyệt của bạn. Nếu mọi thứ đã được cài đặt chính xác, bạn sẽ thấy thông tin về phiên bản PHP và các cấu hình khác của hệ thống.

Các vấn đề cần lưu ý khi cài đặt Nginx, Php, Mysql trên MacOs

Khi cài đặt LEMP trên MacOS Ventura, có một số vấn đề cần lưu ý để đảm bảo cài đặt thành công:

Cập nhật hệ thống: Trước khi cài đặt LEMP, hãy đảm bảo rằng hệ thống của bạn đã được cập nhật với phiên bản mới nhất. Bạn có thể chạy lệnh sau để cập nhật:

sudo softwareupdate --install --all

Tắt Apache: Nếu Apache đang chạy trên máy tính của bạn, hãy tắt nó trước khi cài đặt Nginx bằng lệnh sau:

sudo apachectl stop

Xác thực tệp tin nguồn: Khi tải xuống các tệp tin cài đặt, hãy kiểm tra tính toàn vẹn của chúng bằng cách kiểm tra mã hash hoặc chữ ký số.

Cấu hình tường lửa: Đảm bảo rằng tường lửa của hệ thống cho phép các kết nối đến các cổng mà Nginx sử dụng để hoạt động (mặc định là cổng 80 và 443).

Kiểm tra cấu hình Nginx: Sau khi cài đặt Nginx, hãy kiểm tra cấu hình của nó để đảm bảo rằng tất cả các thay đổi đã được áp dụng và không có lỗi cấu hình. Bạn có thể sử dụng lệnh sau để kiểm tra:

sudo nginx -t

Nếu không có lỗi cấu hình, bạn sẽ nhận được thông báo “syntax is ok” và “test is successful”.

Cài đặt các extension PHP: Nếu bạn muốn sử dụng các extension PHP như MySQL hoặc PostgreSQL, hãy cài đặt chúng trước khi bắt đầu sử dụng Nginx. Bạn có thể cài đặt chúng bằng cách sử dụng Homebrew hoặc trực tiếp thông qua PECL.

Tóm lại, đó là một số vấn đề cần lưu ý khi cài đặt LEMP trên MacOS Ventura. Bằng cách tuân thủ các hướng dẫn và kiểm tra cẩn thận trước và sau khi cài đặt, bạn có thể đảm bảo rằng cài đặt của bạn sẽ diễn ra một cách suôn sẻ và không gặp phải bất kỳ vấn đề nào.

Related posts:

 1. Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên MacOS
 2. Các cách cài đặt Yarn trên MacOs
 3. Cài đặt LEMP với PHP7.2 trên Centos 7