Chi tiết về lệnh Create Database của PostgreSQL

Lệnh CREATE DATABASE trong PostgreSQL là một trong những câu lệnh cơ bản nhất khi làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu này. Nó cho phép tạo ra một cơ sở dữ liệu mới trên máy chủ PostgreSQL, với tên và các thuộc tính cấu hình được chỉ định.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng lệnh CREATE DATABASE trong PostgreSQL.

Nó là gì?

Lệnh CREATE DATABASE trong PostgreSQL là một câu lệnh SQL được sử dụng để tạo ra một cơ sở dữ liệu mới trên máy chủ PostgreSQL.

Cơ sở dữ liệu mới này có thể được tạo ra với một tên và các thuộc tính cấu hình khác nhau, bao gồm ngôn ngữ mặc định, bộ mã hóa, và cấu hình khác.

Khi nào nên sử dụng?

Bạn nên sử dụng lệnh CREATE DATABASE trong PostgreSQL khi bạn muốn tạo ra một cơ sở dữ liệu mới trên máy chủ PostgreSQL.

Điều này có thể được thực hiện khi bạn bắt đầu một dự án mới, hoặc khi bạn cần tạo một cơ sở dữ liệu mới để phục vụ mục đích khác nhau, ví dụ như lưu trữ dữ liệu thử nghiệm hoặc sao lưu dữ liệu.

Làm thế nào để sử dụng?

Để sử dụng lệnh CREATE DATABASE trong PostgreSQL, bạn cần truy cập vào máy chủ PostgreSQL và mở một phiên làm việc SQL. Sau đó, bạn có thể sử dụng cú pháp sau để tạo ra một cơ sở dữ liệu mới:

CREATE DATABASE <tên_cơ_sở_dữ_liệu> [WITH <cấu_hình_cơ_sở_dữ_liệu>];

Trong đó:

 • <tên_cơ_sở_dữ_liệu> là tên của cơ sở dữ liệu mới bạn muốn tạo ra.
 • <cấu_hình_cơ_sở_dữ_liệu> là các thuộc tính cấu hình cho cơ sở dữ liệu mới. Các thuộc tính này có thể bao gồm ngôn ngữ mặc định, bộ mã hóa, và cấu hình khác.

Ví dụ: để tạo ra một cơ sở dữ liệu mới có tên là “mydatabase” với ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh và bộ mã hóa là UTF8, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

CREATE DATABASE mydatabase WITH ENCODING 'UTF8' LC_COLLATE = 'en_US.utf8' LC_CTYPE = 'en_US.utf8' TEMPLATE template0;

Các lưu ý khi sử dụng

 1. Tên cơ sở dữ liệu phải đặt trong dấu nháy kép nếu chứa các ký tự đặc biệt như khoảng trắng, dấu ngoặc kép, dấu gạch chân, và ký tự đặc biệt khác. Ví dụ: “my database”.
 2. Bạn cần phải có đầy đủ quyền truy cập và phân quyền để thực hiện lệnh CREATE DATABASE.
 3. Nếu bạn không chỉ định các thuộc tính cấu hình cơ sở dữ liệu, các giá trị mặc định sẽ được sử dụng. Ví dụ, ngôn ngữ mặc định là “C” và bộ mã hóa mặc định là UTF8.
 4. Nếu bạn muốn tạo một bản sao của một cơ sở dữ liệu hiện có, bạn có thể sử dụng lệnh CREATE DATABASE … TEMPLATE.
 5. Bạn nên đặt tên cơ sở dữ liệu một cách thận trọng và dễ hiểu để dễ quản lý trong tương lai.
 6. Nếu bạn không chắc chắn về cấu hình cơ sở dữ liệu, bạn nên tham khảo tài liệu PostgreSQL hoặc liên hệ với chuyên gia để được tư vấn.
 7. Bạn cần chắc chắn rằng cơ sở dữ liệu mới của bạn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và an ninh của bạn.
 8. Lệnh CREATE DATABASE chỉ tạo ra cơ sở dữ liệu mới trên máy chủ PostgreSQL. Để thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu mới, bạn cần sử dụng các lệnh SQL khác như INSERT, UPDATE, hoặc DELETE.
 9. Khi bạn không sử dụng cơ sở dữ liệu nữa, bạn nên xóa nó để giải phóng tài nguyên và giảm rủi ro bảo mật.

Các tham số trong câu lệnh Create Database

Các tham số nâng cao cho lệnh CREATE DATABASE có thể được sử dụng để định cấu hình cho cơ sở dữ liệu mới và đáp ứng các yêu cầu cụ thể của ứng dụng của bạn.

Dưới đây là một số tham số nâng cao cho lệnh CREATE DATABASE của PostgreSQL:

 1. OWNER: Tham số này xác định chủ sở hữu của cơ sở dữ liệu mới. Nếu không được chỉ định, chủ sở hữu mặc định là người dùng đang thực thi lệnh CREATE DATABASE.
 2. TEMPLATE: Tham số này cho phép bạn tạo cơ sở dữ liệu mới bằng cách sao chép một cơ sở dữ liệu đã tồn tại. Bạn có thể sử dụng một trong các mẫu cơ sở dữ liệu mặc định của PostgreSQL như template0 hoặc template1 hoặc một cơ sở dữ liệu đã tồn tại khác.
 3. ENCODING: Tham số này xác định bộ mã hóa ký tự được sử dụng cho cơ sở dữ liệu mới. Mặc định là UTF8, nhưng bạn có thể chỉ định các bộ mã hóa khác như LATIN1, EUC_JP, hoặc SHIFT_JIS.
 4. LC_COLLATELC_CTYPE: Các tham số này xác định thứ tự sắp xếp và phân loại ký tự được sử dụng trong cơ sở dữ liệu mới. Chúng ảnh hưởng đến việc so sánh và tìm kiếm ký tự trong cơ sở dữ liệu. Mặc định là en_US.UTF-8, nhưng bạn có thể chỉ định các giá trị khác tùy thuộc vào yêu cầu của ứng dụng của bạn.
 5. TABLESPACE: Tham số này cho phép bạn chỉ định vị trí trên đĩa để lưu trữ các đối tượng cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như bảng, chỉ mục và chức năng. Nếu không được chỉ định, mặc định là vị trí cơ sở dữ liệu.
 6. CONNECTION LIMIT: Tham số này xác định số lượng kết nối được phép đối với cơ sở dữ liệu mới. Mặc định là không giới hạn, nhưng bạn có thể giới hạn số lượng kết nối để đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu không quá tải và đáp ứng được các yêu cầu của ứng dụng.
 7. ALLOW_CONNECTIONS: Tham số này xác định xem cơ sở dữ liệu có cho phép kết nối từ xa hay không. Nếu được chỉ định là true, cơ sở dữ liệu có thể được truy cập từ xa. Mặc định là true.
 8. IS_TEMPLATE: Tham số này xác định xem cơ sở dữ liệu mới có thể được sử dụng như một mẫu cho các cơ sở dữ liệu khác hay không. Nếu được chỉ định là true, cơ sở dữ liệu mới sẽ được đánh dấu là một mẫu và có thể được sử dụng để tạo ra các cơ sở dữ liệu khác. Mặc định là false.
 9. CONNECTION LIMIT PER ROLE: Tham số này xác định số lượng kết nối tối đa mà một người dùng có thể thiết lập cho cơ sở dữ liệu. Nếu được chỉ định, giá trị của tham số này sẽ ghi đè lên giá trị của CONNECTION LIMIT. Mặc định là không giới hạn.
 10. TABLESPACE MAPPING: Tham số này cho phép bạn ánh xạ các bảng, chỉ mục và chức năng của cơ sở dữ liệu mới sang các không gian bảng khác. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn phân tán dữ liệu trên nhiều ổ đĩa hoặc thiết bị lưu trữ khác nhau.

Các tham số nâng cao trong lệnh CREATE DATABASE của PostgreSQL rất hữu ích khi bạn cần tạo cơ sở dữ liệu với các yêu cầu đặc biệt của ứng dụng của mình.

Tuy nhiên, khi sử dụng các tham số này, bạn cần đảm bảo rằng các giá trị của chúng phù hợp với yêu cầu của ứng dụng của mình.

Bạn cũng nên đảm bảo rằng các tham số được chỉ định không xung đột với nhau hoặc với các giá trị mặc định của PostgreSQL.

Related posts:

 1. 2 Cách cài đặt PostgreSQL trên MacOS
 2. Hướng dẫn kết nối đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL
 3. Tìm hiểu về PostgreSQL Identity Column