Các bước chi tiết cài đặt React Native trên MacOS

Dưới đây là cách cài đặt React Native trên MacOs – Hướng dẫn chi tiết cho người mới bắt đầu

Để cài đặt môi trường lập trình React Native trên MacOS, bạn có thể thực hiện các bước sau đây:

Cài đặt React Native

Bước 1: Cài đặt Homebrew

Homebrew là một trình quản lý gói cho MacOS, giúp bạn cài đặt các ứng dụng và thư viện một cách dễ dàng. Bạn có thể cài đặt Homebrew bằng cách mở Terminal và nhập lệnh sau:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể kiểm tra phiên bản của Homebrew bằng lệnh:

brew --version

Bước 2: Cài đặt Node.js

React Native yêu cầu Node.js phiên bản 12 trở lên. Bạn có thể cài đặt Node.js bằng Homebrew bằng cách nhập lệnh sau vào Terminal:

brew install node

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể kiểm tra phiên bản của Node.js bằng lệnh:

node --version

Bước 3: Cài đặt Watchman

Watchman là một công cụ giám sát thư mục, được sử dụng để theo dõi các thay đổi trong mã nguồn React Native. Bạn có thể cài đặt Watchman bằng Homebrew bằng cách nhập lệnh sau vào Terminal:

brew install watchman

Bước 4: Cài đặt Xcode

Xcode là một IDE (Integrated Development Environment) cho MacOS, được sử dụng để phát triển ứng dụng iOS và MacOS. Bạn có thể tải Xcode từ App Store hoặc tại trang web chính thức của Apple.

Sau khi cài đặt xong, bạn cần mở Xcode và chấp nhận các điều khoản sử dụng để hoàn tất cài đặt.

Bước 5: Cài đặt CocoaPods

CocoaPods là một trình quản lý thư viện cho ứng dụng iOS và MacOS, được sử dụng để quản lý các phụ thuộc của ứng dụng. Bạn có thể cài đặt CocoaPods bằng Terminal bằng cách nhập lệnh sau:

sudo gem install cocoapods

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể kiểm tra phiên bản của CocoaPods bằng lệnh:

pod --version

Bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

ngannv@Ngannvs-iMac ~ % pod --version
1.11.3

Bước 6: Cài đặt Android Studio

Android Studio là một IDE cho phát triển ứng dụng Android. Bạn có thể tải Android Studio từ trang web chính thức của Google.

Sau khi cài đặt xong, bạn cần mở Android Studio và cài đặt SDK và các thành phần khác: Xem thêm tại https://developer.android.com/studio

Bước 7: Cài đặt JDK

Để phát triển ứng dụng Android, bạn cần cài đặt JDK (Java Development Kit). Bạn có thể tải JDK từ trang web chính thức của Oracle.

Sau khi tải xuống, bạn cài đặt JDK bằng cách mở file .dmg và làm theo hướng dẫn.

Sau khi cài đặt xong, bạn cần cấu hình biến môi trường JAVA_HOME bằng cách thêm dòng sau vào tệp .bashrc hoặc .zshrc:

export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home)

Bước 8: Cấu hình biến môi trường

Bạn cần cấu hình biến môi trường cho MacOS để sử dụng React Native và các công cụ liên quan. Bạn có thể thêm các dòng sau vào tệp .bashrc hoặc .zshrc:

export ANDROID_HOME=$HOME/Library/Android/sdk
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/emulator 
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/tools 
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/tools/bin 
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/platform-tools

Sau khi đã thêm các dòng này, bạn có thể áp dụng thay đổi bằng cách nhập lệnh sau vào Terminal:

source ~/.bashrc

#hoặc
source ~/.zshrc

Bước 9: Cài đặt React Native CLI

React Native CLI là một công cụ dòng lệnh giúp bạn tạo mới các ứng dụng React Native. Bạn có thể cài đặt React Native CLI bằng Terminal bằng cách nhập lệnh sau:

npm install -g react-native-cli

Tạo mới ứng dụng React Native

Bước 10: Tạo mới ứng dụng React Native

Sau khi đã cài đặt đầy đủ các công cụ, bạn có thể tạo mới một ứng dụng React Native bằng cách sử dụng React Native CLI. Ví dụ, để tạo mới một ứng dụng có tên myapp, bạn có thể nhập lệnh sau vào Terminal:

react-native init myapp

Sau khi hoàn thành, bạn có thể sử dụng Xcode hoặc Android Studio để mở ứng dụng và bắt đầu phát triển.

Lưu ý: Trong quá trình cài đặt và sử dụng, bạn cần kiểm tra và cập nhật phiên bản của các công cụ và thư viện liên quan để đảm bảo tương thích và tránh gặp các lỗi không mong muốn.

Related posts:

  1. Các bước chi tiết cài đặt React Native trên Windows
  2. Tổng quan về React Native
  3. 2 Cách cài đặt PostgreSQL trên MacOS