Cách sử dụng biến trong Mysql

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến được sử dụng trong nhiều ứng dụng web và doanh nghiệp. Trong MySQL, biến là một khái niệm quan trọng giúp cho việc thực hiện các truy vấn và thao tác dữ liệu dễ dàng hơn.

Biến trong MySQL là gì?

Biến trong MySQL là một định danh có thể được gán một giá trị và sử dụng trong các truy vấn và thao tác dữ liệu khác. Biến có thể chứa bất kỳ giá trị nào, bao gồm chuỗi, số nguyên, số thực hoặc ngày tháng.

Sử dụng biến trong MySQL

Các biến trong MySQL có thể được sử dụng để lưu trữ các giá trị tạm thời và sử dụng lại trong các truy vấn và thao tác dữ liệu khác. Ví dụ, bạn có thể sử dụng biến để lưu trữ kết quả của một truy vấn và sử dụng lại giá trị đó trong các truy vấn khác. Bạn cũng có thể sử dụng biến để thực hiện tính toán hoặc kiểm tra điều kiện trong truy vấn.

Để tạo một biến trong MySQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

SET @variable_name = value;

Trong đó @variable_name là tên của biến và value là giá trị được gán cho biến. Sau khi biến đã được tạo, bạn có thể sử dụng nó trong các truy vấn MySQL bằng cách sử dụng ký hiệu @.

Ví dụ, để tạo một biến total_sales và tính tổng giá trị của tất cả các đơn hàng trong bảng orders, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

SET @total_sales = (SELECT SUM(order_total) FROM orders);

Sau đó, bạn có thể sử dụng biến total_sales trong các truy vấn khác như sau:

SELECT * FROM orders WHERE order_total > @total_sales;

Các ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng biến trong MySQL:

Ví dụ 1: Sử dụng biến để lưu trữ giá trị và sử dụng lại trong truy vấn

SET @age := 30; 
SELECT * FROM users WHERE age > @age;

Trong ví dụ này, chúng ta đặt giá trị của biến @age bằng 30 và sử dụng nó trong truy vấn SELECT để lấy ra tất cả các bản ghi có giá trị cột age lớn hơn 30.

Ví dụ 2: Sử dụng biến trong câu lệnh UPDATE

SET @total := 100; 
UPDATE users SET balance = balance + @total WHERE id = 1;

Trong ví dụ này, chúng ta đặt giá trị của biến @total bằng 100 và sử dụng nó trong câu lệnh UPDATE để cập nhật giá trị cột balance cho người dùng có id là 1.

Ví dụ 3: Sử dụng biến để lưu trữ kết quả từ truy vấn SELECT

SELECT COUNT(*) INTO @count FROM users WHERE status = 'active'; 
SELECT @count;

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng biến @count để lưu trữ kết quả từ truy vấn SELECT và sau đó sử dụng nó trong truy vấn SELECT tiếp theo để hiển thị số lượng người dùng có trạng thái là “active”.

Ví dụ 4: Sử dụng biến trong câu lệnh IF

SET @score := 85; 
IF @score > 80 THEN SELECT 'Good job!'; 
ELSE SELECT 'Keep trying.'; 
END IF;

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng biến @score để lưu trữ điểm số và sử dụng nó trong câu lệnh IF để hiển thị thông báo tương ứng tùy thuộc vào giá trị của biến @score. Nếu giá trị của @score lớn hơn 80, câu lệnh IF sẽ trả về “Good job!”, ngược lại, nó sẽ trả về “Keep trying.”.

Ví dụ 5: Sử dụng biến để lưu trữ kết quả từ nhiều truy vấn SELECT

SELECT COUNT(*) INTO @total_active_users FROM users WHERE status = 'active'; 
SELECT COUNT(*) INTO @total_paid_users FROM users WHERE is_paid = 1; 
SELECT @total_active_users/@total_paid_users AS active_to_paid_ratio;

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng biến @total_active_users@total_paid_users để lưu trữ kết quả từ các truy vấn SELECT và sau đó sử dụng chúng để tính toán tỷ lệ giữa số lượng người dùng có trạng thái là “active” và số lượng người dùng đã thanh toán.

Ví dụ 6: Sử dụng biến để lưu trữ giá trị trong một chức năng

CREATE FUNCTION calculate_price(quantity INT, price_per_unit FLOAT)
RETURNS FLOAT
BEGIN
  DECLARE total_price FLOAT;
  SET total_price := quantity * price_per_unit;
  RETURN total_price;
END;

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng biến total_price để lưu trữ giá trị của tổng giá trị của sản phẩm và sau đó trả về giá trị đó từ chức năng calculate_price. Chức năng này sẽ tính tổng giá trị của một số lượng sản phẩm dựa trên giá cả của từng sản phẩm.

Lưu ý khi sử dụng biến trong MySQL

Khi sử dụng biến trong MySQL, có một số lưu ý quan trọng cần lưu ý:

 • Bạn cần đặt tên biến theo quy tắc của MySQL và không được sử dụng tên biến trùng với tên các từ khóa MySQL.
 • Biến chỉ tồn tại trong phiên làm việc hiện tại và sẽ bị hủy khi phiên làm việc kết thúc.
 • Nếu bạn muốn sử dụng biến trong các truy vấn khác nhau, bạn cần tạo lại biến đó trong mỗi truy vấn.
 • Khi sử dụng biến trong các truy vấn phức tạp, bạn cần chắc chắn rằng giá trị của biến được định nghĩa đầy đủ và chính xác để tránh lỗi trong quá trình thực thi truy vấn.
 • Nên sử dụng biến một cách cẩn thận để tránh gây ra các vấn đề bảo mật hoặc lỗi logic trong các truy vấn MySQL.
 • Nếu sử dụng biến trong các truy vấn SQL phức tạp, bạn cần chú ý tới tối ưu hóa truy vấn để đảm bảo hiệu suất tối đa của cơ sở dữ liệu.

Kết luận

Biến là một khái niệm quan trọng trong MySQL, giúp cho việc thực hiện các truy vấn và thao tác dữ liệu dễ dàng hơn. Biến trong MySQL được sử dụng để lưu trữ các giá trị tạm thời và sử dụng lại trong các truy vấn và thao tác dữ liệu khác.

Tuy nhiên, khi sử dụng biến trong MySQL, bạn cần chú ý đến các vấn đề liên quan đến bảo mật, hiệu suất và độ chính xác của giá trị biến để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của cơ sở dữ liệu.

Related posts:

 1. Tổng quan về MySql và những lưu ý khi sử dụng
 2. Tìm hiểu về kiểu dữ liệu trong Mysql, các lưu ý khi sử dụng
 3. Tìm hiểu về MySQL Add/Delete Column