Series môn học: Html cơ bản

HTML Heading

HTML Heading

Heading trong HTML được định nghĩa từ <h1> đến <h6> <h1> được sử dụng định nghĩa nội dung quan trọng nhất của một trang web, và mức độ quan trọng được giảm dần đến...