HTML Heading

Heading trong HTML được định nghĩa từ <h1> đến <h6>

<h1> được sử dụng định nghĩa nội dung quan trọng nhất của một trang web, và mức độ quan trọng được giảm dần đến <h6>. Nếu bạn đã từng dùng Word của Microsoft thì bạn hiểu phần này nó giống như phần chỉ mục của văn bản vậy

<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *