Web Server

Cài đặt Elasticsearch 6 trên Linux – Centos 7

Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt Elasticsearch trên hệ điều hành Linux bản phân phối Centos 7. Nó là một search engine khá phổ bến dễ sử dụng và cài đặt.. Elasticsearch là một search engine dựa trên phần mềm Lucene