Linux distribution

Các bản phân phối của hệ điều hành Linux rất đa dạng. So với window được tập trung phát triển bởi Microsoft hay so với Macos được phát triển bởi Apple, thì Linux lại mở (open source) do đó được khá nhiều bên xử dụng và phát triển lại.

Sự đa dạng của Linux cũng có thể coi là điểm mạnh tuy nhiên cũng có thể coi là điểm yếu do bị phân mảnh quá nhiều